header 3

Nhân sự

Le Van Ut

TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng, Thư ký Hội đồng hoa học và đào tạo Trường: Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan, click vào đây để xem chi tiết.

Tran Tien Quang

ThS. Trần Tiến Quang, Trợ lý Trưởng phòng: Các nhóm nghiên cứu, Hồ sơ sáng chế, Cơ sở dữ liệu cho xếp hạng và gắn sao đại học, Tuyển dụng chuyên gia.

Ha Trong Nghia

Hà Trọng Nghĩa, Chuyên viên: Giải thưởng khoa học TDTU, Hội thảo, Bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, Tạp chí quốc tế, Truyền thông khoa học, Thủ tục bổ nhiệm adjunct professors.

Nguyen Hoang Anh Khoa

Nguyễn Hoàng Anh Khoa, Thư ký: Phụ trách tất cả các công việc hành chính, Website tiếng Việt và tiếng Anh của DEMASTED, Phụ trách đối nội.

Ngo Chung Luong Ngô Chung Lượng, Chuyên viên: Sinh hoạt học thuật, Journal Club, Nghiên cứu khoa học của giảng viên, Đề tài ngoài Trường, FOSTECT.
Le Bao Tuong Vi Lê Bảo Tường Vi, Chuyên viên: Thẩm định khoa học, Tuyển dụng chuyên gia cho các Khoa.