header 5

Nhân sự

Le Van Ut

TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng, Thư ký Hội đồng hoa học và đào tạo Trường: Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan, click vào đây để xem chi tiết.

Tran Tien Quang

Trần Tiến Quang, Trợ lý Trưởng phòng: Các nhóm nghiên cứu, Hồ sơ sáng chế, Cơ sở dữ liệu cho xếp hạng và gắn sao đại học, Tuyển dụng chuyên gia.

Nguyen Hoang Nam

TS. Nguyễn Hoàng Nam, Chuyên viên: Lớp chuyên gia, Sinh hoạt học thuật, Journal Clubs, TDTU, Giảng viên nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu ngoài Trường, Cơ sở dữ liệu khoa học, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Ha Trong Nghia

Hà Trọng Nghĩa, Chuyên viên: Ủy ban đạo đức khoa học, Giải thưởng khoa học TDTU, Hội thảo, Truyền thông khoa học, Bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, Tạp chí quốc tế, Thủ tục bổ nhiệm adjunct professors, Phụ trách đối ngoại.

Nguyen Hoang Anh Khoa

Nguyễn Hoàng Anh Khoa, Chuyên viên: Thẩm định khoa học.

Ngo Chung Luong

Ngô Chung Lượng, Thư ký: Phụ trách tất cả các công việc hành chính, Website tiếng Việt và tiếng Anh của DEMASTED, Phụ trách đối nội, Bài giảng đại chúng, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường.