A new general filter regularization method for Cauchy problems for elliptic equations with a locally Lipschitz nonlinear source

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Huy Tuấn, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: A new general filter regularization method for Cauchy problems for elliptic equations with a locally Lipschitz nonlinear source

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Mathematical Analysis and Applications (impact factor là 1.120 theo ISI và chỉ số H-index là 102 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A gradient estimate to a degenerate parabolic equation with a singular absorption term: The global quenching phenomena

Thông tin tác giả: TS. Đào Nguyên Anh, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: A gradient estimate to a degenerate parabolic equation with a singular absorption term: The global quenching phenomena

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Mathematical Analysis and Applications (impact factor là 1.120 theo ISI và chỉ số H-index là 102 theo SJR).

Xem tiếp...
 

New weighted multilinear operators and commutators of hardy-ces`aro type

Thông tin tác giả: TS. Lương Đăng Kỳ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: New weighted multilinear operators and commutators of hardy-ces`aro type.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Acta Mathematica Scientia (impact factor là 0.742 theo ISI và chỉ số H-index là 19 theo SJR).

Xem tiếp...
 

An hardy estimate for commutators of pseudo-differential operators

Thông tin tác giả: TS. Lương Đăng Kỳ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: An hardy estimate for commutators of pseudo-differential operators.

Thông tin tạp chí: bài báo được công bố trên tạp chí ISI Taiwanese Journal of mathematics (impact factor là 0.773 theo ISI và chỉ số H-index là 31 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Highly accurate analytical energy of a two-dimensional exciton in a constant magnetic field

Thông tin tác giả: TS. Lê Văn Hoàng, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AMOG).

Tên bài báo: Highly accurate analytical energy of a two-dimensional exciton in a constant magnetic field.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Physica B: Condensed Matter (impact factor là 1.319 theo ISI và chỉ số H-index là 74 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Page 1 of 18