Influence of initial Si/Al ratios on the structural, acidic and catalytic properties of nanosized-ZSM-5/SBA-15 analog composites prepared from ZSM-5 precursors

Thông tin tác giả: TS. Vũ Xuân Hoàn, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tên bài báo: Influence of initial Si/Al ratios on the structural, acidic and catalytic properties of nanosized-ZSM-5/SBA-15 analog composites prepared from ZSM-5 precursors

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Porous Materials (impact factor là 1.624 theo ISI và chỉ số H-index là 43 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Efficient solid state dye sensitized solar cell based on tricationic ionic crystal pyridinuim-imidazolium electrolytes

Thông tin tác giả: TS. Rohit L. Vekariya, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tên bài báo: Efficient solid state dye sensitized solar cell based on tricationic ionic crystal pyridinuim-imidazolium electrolytes

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Organic Electronics (impact factor là 3.399 theo ISI chỉ số H-index là 83 theo SJR).

Xem tiếp...
 

An equivalence of results in C∗-algebra valued b-metric and b-metric spaces

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích phi tuyến thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (NARG)

Tên bài báo: An equivalent of results in C*- algebra valued b-metric and b-metric spaces

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied General Topology (chỉ số H-index là 8 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Recovery-based error estimation and adaptivity using high-order splines over hierarchical T-meshes

Thông tin tác giả: TS. Timon Rabczuk, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM)

Tên bài báo: Recovery-based error estimation and adaptivity using high-order splines over hierarchical T-meshes

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (impact factor là 3.949 theo ISI và chỉ số H-index là 155 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A bibliometric approach to tracking big data research trends

Thông tin tác giả: TS. Shahaboddin Shamshirband, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: A bibliometric approach to tracking big data research trends

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Big data (chỉ số H-index là 5 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Page 1 of 21