Planning a sports training program using Adaptive Particle Swarm Optimization with emphasis on physiological constraints

Thông tin tác giả: TS. Preecha Yupapin, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu quang học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (CORG).

Tên bài báo: Planning a sports training program using Adaptive Particle Swarm Optimization with emphasis on physiological constraints

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI BMC Research Notes (impact factor là 0.608 theo ISI và chỉ số H-index là 47 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Surface, thermal and hemocompatible properties of novel single stage electrospun nanocomposites comprising polyurethane blended with bio oil

Thông tin tác giả: TS. Saravana Kumar Jaganathan, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: Surface, thermal and hemocompatible properties of novel single stage electrospun nanocomposites comprising polyurethane blended with bio oil

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Anais da Academia Brasileira de Ciências (impact factor là 0.608 theo ISI và chỉ số H-index là 45 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Hybrid nonlinear surrogate models for fracture behavior of polymeric nanocomposites

Thông tin tác giả: GS. Timon Rabczuk, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM).

Tên bài báo: Hybrid nonlinear surrogate models for fracture behavior of polymeric nanocomposites

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Probabilistic Engineering Mechanics (impact factor là 1.714 theo ISI và chỉ số H-index là 58 theo SJR).

Xem tiếp...
 

The interface strength and delamination of fiber-reinforced composites using a continuum modeling approach

Thông tin tác giả: GS. Timon Rabczuk, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM) thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: The interface strength and delamination of fiber-reinforced composites using a continuum modeling approach

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Composites Part B: Engineering (impact factor là 4.727 theo ISI và chỉ số H-index là 89 theo SJR).

Xem tiếp...
 

On the applications of nanofluids to enhance the performance of solar collectors: A comparative analysis of Atangana-Baleanu and Caputo-Fabrizio fractional models

Thông tin tác giả: TS. Farhad Ali, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu giải tích tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (CAG).

Tên bài báo: On the applications of nanofluids to enhance the performance of solar collectors: A comparative analysis of Atangana-Baleanu and Caputo-Fabrizio fractional models

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI The European Physical Journal Plus (impact factor là 1.753 theo ISI và chỉ số H-index là 22 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Page 1 of 22