Recovery-based error estimation and adaptivity using high-order splines over hierarchical T-meshes

Thông tin tác giả: TS. Timon Rabczuk, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM)

Tên bài báo: Recovery-based error estimation and adaptivity using high-order splines over hierarchical T-meshes

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (impact factor là 3.949 theo ISI và chỉ số H-index là 155 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A bibliometric approach to tracking big data research trends

Thông tin tác giả: TS. Shahaboddin Shamshirband, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: A bibliometric approach to tracking big data research trends

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Big data (chỉ số H-index là 5 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Triaxial quadrupole dynamics and the inner fission barrier of some heavy even-even nuclei

Thông tin tác giả: TS. Philippe Quentin, nghiên cứu viên của Nhóm Vật lý hạt nhân thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DNP)

Tên bài báo: Triaxial quadrupole dynamics and the inner fission barrier of some heavy even-even nuclei

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Physical Review C (impact factor là 3.82 theo ISI và chỉ số H-index là 173 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Influences of operational parameters on phosphorus removal in batch and continuous electrocoagulation process performance

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Đình Đức, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tên bài báo: Influences of operational parameters on phosphorus removal in batch and continuous electrocoagulation process performance

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Environmental Science and Pollution Research (impact factor là 2.741 theo ISI và chỉ số H-index là 69 theo SJR).

Xem tiếp...
 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF FLUTTER PHENOMENON OF AN AITCRAFT WING (NACA 0012)

Thông tin tác giả: TS. Magd Abdel Wahab, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM)

Tên bài báo: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF FLUTTER PHENOMENON OF AN AITCRAFT WING (NACA 0012)

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Mechanika (impact factor là 0.382 theo ISI và chỉ số H-index là 17 theo SJR).

Xem tiếp...