Evaluation of the absolute affinity of neuraminidase inhibitor using steered molecular dynamics simulations

TS. Nguyễn Minh Tâm, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM), công bố bài báo “Evaluation of the absolute affinity of neuraminidase inhibitor using steered molecular dynamics simulations” trên tạp chí quốc tế ISI Journal of Molecular Graphics and Modelling (impact factor là 1.754theo ISI và chỉ số H-index là 61 theo SJR).

Xem tiếp...
 

The Effects of A21G Mutation on Transmembrane Amyloid Beta (11-40) Trimer: An in Silico Study

TS. Ngô Sơn Tùng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM), công bố bài báo “The Effects of A21G Mutation on Transmembrane Amyloid Beta (11-40) Trimer: An in Silico Study” trên tạp chí quốc tế ISI The Journal of Physical Chemistry B (impact factor là 3.117theo ISI và chỉ số H-index là 334 theo SJR). Tạp chí quốc tế ISI The Journal of Physical Chemistry B thuộc NXB American Chemical Society (ACS) uy tín và tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (impact factor) và H-index cao trong chuyên ngành.

Xem tiếp...
 

A new general filter regularization method for Cauchy problems for elliptic equations with a locally Lipschitz nonlinear source

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Huy Tuấn, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: A new general filter regularization method for Cauchy problems for elliptic equations with a locally Lipschitz nonlinear source

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Mathematical Analysis and Applications (impact factor là 1.120 theo ISI và chỉ số H-index là 102 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A gradient estimate to a degenerate parabolic equation with a singular absorption term: The global quenching phenomena

Thông tin tác giả: TS. Đào Nguyên Anh, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: A gradient estimate to a degenerate parabolic equation with a singular absorption term: The global quenching phenomena

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Mathematical Analysis and Applications (impact factor là 1.120 theo ISI và chỉ số H-index là 102 theo SJR).

Xem tiếp...
 

New weighted multilinear operators and commutators of hardy-ces`aro type

Thông tin tác giả: TS. Lương Đăng Kỳ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: New weighted multilinear operators and commutators of hardy-ces`aro type.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Acta Mathematica Scientia (impact factor là 0.742 theo ISI và chỉ số H-index là 19 theo SJR).

Xem tiếp...