An hardy estimate for commutators of pseudo-differential operators

Thông tin tác giả: TS. Lương Đăng Kỳ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AA-RG).

Tên bài báo: An hardy estimate for commutators of pseudo-differential operators.

Thông tin tạp chí: bài báo được công bố trên tạp chí ISI Taiwanese Journal of mathematics (impact factor là 0.773 theo ISI và chỉ số H-index là 31 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Highly accurate analytical energy of a two-dimensional exciton in a constant magnetic field

Thông tin tác giả: TS. Lê Văn Hoàng, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AMOG).

Tên bài báo: Highly accurate analytical energy of a two-dimensional exciton in a constant magnetic field.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Physica B: Condensed Matter (impact factor là 1.319 theo ISI và chỉ số H-index là 74 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Perceiving to learn or learning to perceive? Understanding farmers’ perceptions and adaptation to climate uncertainties

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Thị Phước Lai, nghiên cứu viên của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: Perceiving to learn or learning to perceive? Understanding farmers’ perceptions and adaptation to climate uncertainties.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Agricultural Systems (impact factor là 2.906 theo ISI và chỉ số H-index là 67 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Spectrum of Common α-Globin Deletion Mutations in the Southern Region of Vietnam

Thông tin tác giả: TS. Hoàng Thành Chí, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tên bài báo: Spectrum of Common α-Globin Deletion Mutations in the Southern Region of Vietnam

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Hemoglobin (impact factor là 0.787 theo ISI và chỉ số H-index là 28 theo SJR).

Xem tiếp...
 

In vitro studies of bioglass material by X-ray diffraction and solid-state MAS-NMR

Thông tin tác giả: TS. Bùi Xuân Vương, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: ''In vitro'' studies of bioglass material by x-ray diffraction and solid-state MAS-NMR.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Glass Physics and Chemistry (impact factor là 0.491 theo ISI và chỉ số H-index là 17 theo SJR).

Xem tiếp...