The Use of an Ontotrigger for Designing the Ontology of a Model Maturity Capsule

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: The Use of an Ontotrigger for Designing the Ontology of a Model Maturity Capsule.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (impact factor là 0.24 theo ISI và chỉ số H-index là 28 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Efficient mining of class association rules with the itemset constraint

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Thị Thùy Loan, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: Efficient mining of class association rules with the itemset constraint.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Knowledge-Based Systems (impact factor là 2.947 theo ISI và chỉ số H-index là 55 theo SJR).

Xem tiếp...
 

CARIM: An Efficient Algorithm for Mining Class-Association Rules with Interestingness Measures

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Thị Thùy Loan, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: CARIM: An Efficient Algorithm for Mining Class-Association Rules with Interestingness Measures.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI The International Arab Journal of Information Technology (impact factor là 0.582 theo ISI và chỉ số H-index là 10 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A Tractable Rule Language in the Modal and Description Logic that Combines CPDL with Regular Grammar Logic

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Anh Linh, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: A Tractable Rule Language in the Modal and Description Logic that Combines CPDL with Regular Grammar Logic.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Fundamenta Informaticae (impact factor là 0.717 theo ISI và chỉ số H-index là 45 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A Preliminary Analysis of the Influence of the Inconsistency Degree on the Quality of Collective Knowledge

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: A Preliminary Analysis of the Influence of the Inconsistency Degree on the Quality of Collective Knowledge.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Cybernetics and Systems: An International Journal (impact factor là 0.840 theo ISI và chỉ số H-index là 28 theo SJR).

Xem tiếp...