Scalable temperature induced stress for the large-scale production of functionalized Bifidobacteria

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Thành, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu sản phẩm tự nhiên và hóa sinh công nghiệp thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (NPIB).

Tên bài báo: Scalable temperature induced stress for the large-scale production of functionalized Bifidobacteria.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology (impact factor là 2.439 theo ISI và chỉ số H-index là 73 theo SJR).

Xem tiếp...
 

The application of one rank cuckoo search algorithm for solving economic load dispatch problems

Thông tin tác giả: TS. Vo Ngoc Dieu, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (PSO).

Tên bài báo: The application of one rank cuckoo search algorithm for solving economic load dispatch problems.

Thông tin tạp chí: bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied Soft Computing (impact factor là 2.810 theo ISI và chỉ số H-index là 66 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Improved Particle Swarm Optimization for Combined Heat and Power Economic Dispatch

Thông tin tác giả: TS. Vo Ngoc Dieu, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (PSO).

Tên bài báo: Improved Particle Swarm Optimization for Combined Heat and Power Economic Dispatch.

Thông tin tạp chí: bài báo được công bố trên tạp chí ISI Scientia Iranica (impact factor là 1.025 theo ISI và chỉ số H-index là 18 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Cuckoo search algorithm for combined heat and power economic dispatch

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Trung Thắng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (PSO).

Tên bài báo: Cuckoo search algorithm for combined heat and power economic dispatch.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Electrical Power & Energy Systems (impact factor là 3.43 theo ISI và chỉ số H-index là 66 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Improving the angular color uniformity and the lumen output for multi-chip white LED lamps by green Ce0.67Tb0.33MgAl11O19:Ce,Tb phosphor

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (PSO).

Tên bài báo: Improving the angular color uniformity and the lumen output for multi-chip white LED lamps by green Ce0.67 Tb0.33 MgAl11 O19:Ce,Tb phosphor.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of the Chinese Institute of Engineers (impact factor là 0.246 theo ISI và chỉ số H-index là 22 theo SJR).

Xem tiếp...