A first-principles investigation of various gas (CO, H2O, NO, and O2) absorptions on a WS2 monolayer: stability and electronic properties

Thông tin tác giả: TS. Lê Minh Hưng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM).

Tên bài báo: A first-principles investigation of various gas (CO, H2O, NO, and O2) absorptions on a WS2 monolayer: stability and electronic properties

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Physical Chemistry Chemical Physics (impact factor là 2.346 theo ISI và chỉ số H-index là 158 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Ab Initio Investigation of O-H Dissociation from the Al-OH2 Complex Using Molecular Dynamics and Neural Network Fitting

Thông tin tác giả: TS. Lê Minh Hưng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM).

Tên bài báo: Ab Initio Investigation of O-H Dissociation from the Al-OH2 Complex Using Molecular Dynamics and Neural Network Fitting

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI The Journal of Physical Chemistry A (impact factor là 2.693 theo ISI và chỉ số H-index là 174 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A Novel Multiple Fuzzy Clustering Method Based on Internal Clustering Validation Measures with Gradient Descent

Thông tin tác giả: TS. Lê Hoàng Sơn, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DDS).

Tên bài báo: A Novel Multiple Fuzzy Clustering Method Based on Internal Clustering Validation Measures with Gradient Descent

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI International Journal of Fuzzy Systems (impact factor là 1.095 theo ISI và chỉ số H-index là 19 theo SJR).

Xem tiếp...
 

A Parallel Strategy for the Logical-probabilistic Calculus-based Method to Calculate Two-terminal Reliability

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Phạm Hải Đăng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DDS).

Tên bài báo: A Parallel Strategy for the Logical-probabilistic Calculus-based Method to Calculate Two-terminal Reliability.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI Quality and Reliability Engineering International (impact factor là 1.191 theo ISI và chỉ số H-index là 37 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Text analytics in industry: Challenges, desiderata and trends

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Lê Minh, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DDS).

Tên bài báo: Text analytics in industry: Challenges, desiderata and trends

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI Computers in Industry (impact factor là 1.287 theo ISI và chỉ số H-index là 67 theo SJR).

Xem tiếp...