Concurrent Tobacco Use and Binge Drinking Among University Students in 30 Countries in Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean

Thông tin tác giả: TS. Karl Peltzer, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: Concurrent Tobacco Use and Binge Drinking Among University Students in 30 Countries in Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Mental Health and Addiction (impact factor là 1.179 theo ISI và chỉ số H-index là 27 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Association between tobacco use, depression, and anxiety: A cross-national study among university students from 30 low- and middle-income countries

Thông tin tác giả: TS. Karl Peltzer, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tên bài báo: Association between tobacco use, depression, and anxiety: A cross-national study among university students from 30 low- and middle-income countries

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Psychology in Africa (impact factor là 0.373 theo ISI và chỉ số H-index là 10 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Influence of initial Si/Al ratios on the structural, acidic and catalytic properties of nanosized-ZSM-5/SBA-15 analog composites prepared from ZSM-5 precursors

Thông tin tác giả: TS. Vũ Xuân Hoàn, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tên bài báo: Influence of initial Si/Al ratios on the structural, acidic and catalytic properties of nanosized-ZSM-5/SBA-15 analog composites prepared from ZSM-5 precursors

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Journal of Porous Materials (impact factor là 1.624 theo ISI và chỉ số H-index là 43 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Efficient solid state dye sensitized solar cell based on tricationic ionic crystal pyridinuim-imidazolium electrolytes

Thông tin tác giả: TS. Rohit L. Vekariya, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tên bài báo: Efficient solid state dye sensitized solar cell based on tricationic ionic crystal pyridinuim-imidazolium electrolytes

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Organic Electronics (impact factor là 3.399 theo ISI chỉ số H-index là 83 theo SJR).

Xem tiếp...
 

An equivalence of results in C∗-algebra valued b-metric and b-metric spaces

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu giải tích phi tuyến thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (NARG)

Tên bài báo: An equivalent of results in C*- algebra valued b-metric and b-metric spaces

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied General Topology (chỉ số H-index là 8 theo SJR).

Xem tiếp...